Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SEOLinker.nl

Artikel 1 - Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met SEOLinker.
 3. Diensten: alle activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot het leveren van backlinks, blogposts, en andere SEO-diensten die door SEOLinker worden aangeboden.
 4. Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen SEOLinker en de klant, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Artikel 2 - Identiteit van SEOLinker

 • Naam ondernemer: SEOLinker
 • Vestigingsadres: Posweg 111, 3192 TG Rotterdam, Nederland
 • E-mailadres: info@seolinker.nl
 • KVK-nummer: 67073255
 • BTW-nummer: NL002230885B41

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de juridische grondslag van de overeenkomst tussen u, de klant, en ons, SEOLinker.nl, waarbij wij een breed scala aan SEO-diensten aanbieden, waaronder maar niet beperkt tot backlinking, blogposts, en SEO-analyse. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle interacties, transacties, en diensten die tussen ons worden uitgewisseld, ongeacht of deze interacties online, telefonisch, via e-mail, of in persoon plaatsvinden. Door gebruik te maken van onze diensten, erkent u de toepasselijkheid van deze voorwaarden en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de hierin uiteengezette bepalingen.

De reikwijdte van deze voorwaarden strekt zich uit tot het volledige aanbod van SEOLinker.nl, ongeacht het platform of het medium waarop de diensten worden aangeboden of afgenomen. Dit betekent dat deze voorwaarden van kracht zijn zodra u onze website bezoekt, wanneer u een offerte aanvraagt, tot en met het moment dat de laatste dienst is geleverd en zelfs daarna, in gevallen waarbij nazorg, garantie, of aansprakelijkheid aan de orde komen.

Voordat een overeenkomst wordt aangegaan, zullen wij u van deze voorwaarden voorzien in een formaat dat u in staat stelt deze op te slaan en later te raadplegen, zodat u zich volledig bewust bent van uw rechten en verplichtingen. Indien de aard van onze diensten dat vereist, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mocht er een situatie ontstaan waarin deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, dan zullen de voor u meest gunstige bepalingen prevaleren.

We erkennen dat de digitale wereld en de praktijken binnen SEO voortdurend veranderen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden periodiek te actualiseren en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen, wettelijke vereisten of verbeterde bedrijfspraktijken. Dergelijke wijzigingen worden effectief zodra ze op onze website worden gepubliceerd, of, in het geval van substantiële wijzigingen, direct gecommuniceerd aan onze bestaande klanten.

Ons doel is om transparante, eerlijke, en effectieve SEO-diensten te leveren. Wij moedigen u aan om, voordat u een overeenkomst met ons aangaat, deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen en bij vragen of opmerkingen contact met ons op te nemen. Uw tevredenheid en begrip zijn essentieel voor een succesvolle samenwerking en het bereiken van uw SEO-doelstellingen.

Artikel 4 - Het Aanbod

Bij SEOLinker.nl is elk aanbod dat we doen, of het nu gaat om backlinking services, blogposts, SEO-analyse of enige andere SEO-dienst, ontworpen met onze klant in gedachten - om hun online zichtbaarheid en zoekmachine ranking te verbeteren. Ons aanbod wordt gekenmerkt door duidelijkheid en volledigheid; wij streven ernaar om elke potentiële klant een helder inzicht te geven in wat onze diensten inhouden, wat ze kunnen verwachten als resultaat, en onder welke voorwaarden.

Elk aanbod bevat een gedetailleerde beschrijving van de diensten die worden aangeboden, inclusief de totale kosten, eventuele extra kosten die kunnen ontstaan, de duur van de dienstverlening, en specifieke resultaten die de klant mag verwachten. We maken ook duidelijk welke methoden en technieken zullen worden gebruikt om de doelstellingen te bereiken. Bovendien lichten we toe hoe en wanneer de klant resultaten kan verwachten, alsook de mate van ondersteuning en communicatie tijdens het proces.

Belangrijk is dat ons aanbod ook de beperkingen en risico's uiteenzet die inherent zijn aan SEO-praktijken. SEO-resultaten kunnen immers variëren afhankelijk van vele factoren buiten onze controle, zoals wijzigingen in zoekalgoritmes, concurrentie in de niche van de klant, en de huidige staat van de website van de klant. We streven ernaar om realistische verwachtingen te scheppen en transparant te zijn over wat haalbaar is.

Om onze klanten van de meest accurate en actuele informatie te voorzien, worden alle op onze website genoemde metrics en resultaatverwachtingen maandelijks bijgewerkt. Dit zorgt ervoor dat onze klanten en potentiƫle klanten altijd toegang hebben tot de nieuwste gegevens en inzichten, wat hen in staat stelt om weloverwogen beslissingen te nemen over hun SEO-strategieƫn.

Ons aanbod is tijdelijk en kan worden aangepast op basis van de dynamische aard van de SEO-industrie en de specifieke behoeften van onze klanten. We behouden ons het recht voor om ons aanbod aan te passen, inclusief prijzen en dienstomschrijvingen, mits dergelijke wijzigingen niet van invloed zijn op reeds gesloten overeenkomsten, tenzij anders overeengekomen met de klant.

Artikel 5 - De Overeenkomst

De overeenkomst tussen u en SEOLinker.nl is de formele bekrachtiging van onze wederzijdse verplichtingen en verwachtingen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat u ons aanbod accepteert, hetzij via onze website, e-mail, telefonisch, of enig ander communicatiemiddel dat wij beschikbaar stellen. De bevestiging van de overeenkomst zal van onze kant worden verstrekt via hetzelfde kanaal waarlangs de acceptatie heeft plaatsgevonden, tenzij anders afgesproken.

Bij het aangaan van de overeenkomst verplichten wij ons tot het leveren van SEO-diensten conform de specificaties, voorwaarden, en tijdschema's zoals uiteengezet in ons aanbod. Van uw kant verwachten wij dat u alle noodzakelijke informatie en toegang verstrekt die wij nodig hebben om onze diensten effectief uit te voeren, en dat de betalingen volgens de afgesproken termijnen worden voldaan.

De overeenkomst bevat ook bepalingen over hoe om te gaan met wijzigingen in de scope van de dienstverlening, annuleringen, en de omstandigheden waaronder de overeenkomst kan worden beëindigd door een van beide partijen. Het legt de basis voor een samenwerkingsrelatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, met het uiteindelijke doel om uw SEO-doelstellingen te bereiken.

Wij verbinden ons ertoe om regelmatig updates en rapporten te verstrekken over de voortgang van onze werkzaamheden, en staan open voor feedback en aanpassingen gedurende het proces. Uw tevredenheid en het behalen van resultaten staan voorop in onze dienstverlening.

Artikel 6 - Uitsluiting Herroepingsrecht

In het licht van de specifieke aard van de SEO-diensten die SEOLinker.nl biedt, zoals backlinks, blogposts en uitgebreide SEO-strategieën, wordt hierbij expliciet gesteld dat het herroepingsrecht, dat doorgaans beschikbaar is voor consumenten onder bepaalde omstandigheden bij de aankoop van producten of diensten op afstand, niet van toepassing is op de diensten aangeboden door SEOLinker.nl.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is voornamelijk te wijten aan de aard van onze dienstverlening, die op maat en specifiek naar de behoeften van elke individuele klant wordt ontworpen en geïmplementeerd. Vanaf het moment dat een overeenkomst tussen SEOLinker.nl en de klant wordt gesloten en de uitvoering van onze diensten begint, worden er aanzienlijke middelen geïnvesteerd, inclusief tijd, expertise en soms externe kosten, die niet recuperabel zijn. Deze voortijdige investeringen en inspanningen rechtvaardigen de noodzaak om het herroepingsrecht uit te sluiten, omdat de diensten als gestart en derhalve als volbracht worden beschouwd zodra de implementatie aanvangt.

Om onze klanten echter volledige transparantie en zekerheid te bieden, zullen wij:

 1. Voorafgaande Informatie: Alle potentiële klanten worden voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst geïnformeerd over deze uitsluiting van het herroepingsrecht, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen voordat zij zich verbinden aan onze diensten.
 2. Contractuele Flexibiliteit: Hoewel het herroepingsrecht is uitgesloten, begrijpt SEOLinker.nl dat de behoeften en omstandigheden van onze klanten kunnen veranderen. Wij streven ernaar flexibel te zijn in onze dienstverlening en zullen, waar mogelijk, samenwerken met onze klanten om een passende oplossing te vinden die aan hun veranderende behoeften voldoet.
 3. Klantenservice: Wij moedigen onze klanten aan om direct contact met ons op te nemen bij eventuele twijfels, vragen of wijzigingen in hun situatie. Ons doel is om te allen tijde ondersteunend, responsief en behulpzaam te zijn.
Deze bepalingen zorgen ervoor dat de uitsluiting van het herroepingsrecht gerechtvaardigd en duidelijk gecommuniceerd wordt aan onze klanten, met behoud van onze toewijding aan hoge klanttevredenheid en servicekwaliteit.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Klant

De samenwerking tussen SEOLinker.nl en onze klanten is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en de overtuiging dat een actieve en betrokken houding van beide partijen essentieel is voor succes. Van klanten wordt verwacht dat zij tijdig alle informatie, toegang, en materialen verstrekken die nodig zijn voor SEOLinker.nl om de overeengekomen diensten effectief uit te voeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, toegang tot websites, analytics accounts, en specifieke doelstellingen of voorkeuren met betrekking tot de SEO-strategie.

Klanten dienen zich ook te onthouden van activiteiten die de uitvoering van onze diensten zouden kunnen ondermijnen of de reputatie van SEOLinker.nl zouden kunnen schaden. Dit omvat het naleven van relevante wetgeving en regelgeving, met name met betrekking tot online content en gedrag. Klanten zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de wettigheid van alle materialen die zij aanleveren of waarvoor zij SEOLinker.nl opdracht geven deze te gebruiken of te optimaliseren.

Bij niet-naleving van deze verplichtingen door de klant behoudt SEOLinker.nl zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen, afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding. Eventuele financiële implicaties of schadevergoedingen die voortvloeien uit dergelijke niet-naleving zullen in overeenstemming met de wet en de overeenkomst worden afgehandeld.

Door de overeenkomst met SEOLinker.nl aan te gaan, bevestigen klanten hun begrip van en instemming met deze verplichtingen, en erkennen zij de rol die zij spelen in het succes van hun SEO-strategie.

Artikel 8 - Betaling

Bij SEOLinker.nl begrijpen we dat transparantie en duidelijkheid omtrent betalingsvoorwaarden essentieel zijn voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met onze klanten. Daarom hanteren wij heldere, eerlijke en rechtvaardige betalingspraktijken die in overeenstemming zijn met onze toewijding aan hoogwaardige SEO-dienstverlening.
 1. Facturering: Klanten ontvangen een gedetailleerde factuur voor de diensten die geleverd worden, met daarin een duidelijke uiteenzetting van de kosten.
 2. Betaalmethoden: SEOLinker.nl biedt diverse betaalmethoden aan om het onze klanten gemakkelijk te maken, waaronder bankoverschrijving, creditcardbetalingen en online betaalplatformen.
 3. Betalingstermijnen: Het tijdig voldoen aan de betalingstermijnen is essentieel. Late betalingen kunnen leiden tot onderbreking van de dienstverlening en kunnen extra kosten met zich meebrengen in de vorm van rente of administratiekosten. In het geval van een betalingsachterstand zal SEOLinker.nl contact opnemen met de klant om een oplossing te zoeken voordat verdere stappen worden ondernomen.
 4. Geschillen: Eventuele geschillen omtrent facturatie dienen binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk aan SEOLinker.nl kenbaar te worden gemaakt. Wij streven ernaar om samen met de klant tot een bevredigende oplossing te komen.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

SEOLinker.nl streeft ernaar om diensten van de hoogste kwaliteit te leveren, met als doel om de online zichtbaarheid en zoekmachinepositie van onze klanten te verbeteren. Onze belofte van kwaliteit en conformiteit omvat:
 1. Conformiteit: De diensten die door SEOLinker.nl worden aangeboden, zullen conform de beschrijving, kwaliteit en hoeveelheid uitgevoerd worden zoals overeengekomen in de overeenkomst. We gebruiken geavanceerde, ethische en aanvaarde methoden binnen de SEO-industrie om de gestelde doelen te bereiken.
 2. Garanties: Hoewel de aard van SEO-dienstverlening resultaten niet kan garanderen vanwege de voortdurende veranderingen binnen zoekalgoritmen en online marktgedrag, verbindt SEOLinker.nl zich ertoe om alle redelijke inspanningen te verrichten om de overeengekomen resultaten te bereiken.
 3. Feedback en Voortdurende Verbetering: Wij waarderen feedback van onze klanten en gebruiken deze als een kans voor voortdurende verbetering van onze diensten en klanttevredenheid. Klanten worden aangemoedigd om hun ervaringen, zowel positief als constructief, met ons te delen.

Artikel 10 - Overmacht

Binnen de dynamische wereld van zoekmachineoptimalisatie erkent SEOLinker dat bepaalde gebeurtenissen buiten onze controle kunnen liggen en een significante impact kunnen hebben op onze capaciteit om onze verplichtingen na te komen. In het geval van overmacht, is SEOLinker niet gebonden aan het vervullen van enige overeengekomen prestaties tot de belemmering als gevolg van overmacht ophoudt te bestaan.

Definitie van overmacht: Voor de doeleinden van deze overeenkomst omvat overmacht, maar is niet beperkt tot, natuurrampen (zoals overstromingen, aardbevingen, stormen), oorlog, terrorisme, stakingen, uitsluitingen, brand, regelgeving of orders van de overheid, pandemieën, of de uitval van communicatie- of computernetwerken die niet aan de nalatigheid van SEOLinker zijn te wijten. Deze omstandigheden moeten onvoorziene gebeurtenissen zijn die de uitvoering van onze verplichtingen onredelijk of onmogelijk maken.

Procedure bij overmacht: In het geval van overmacht zal SEOLinker de klant zo spoedig mogelijk informeren, met een beschrijving van de overmachtssituatie en een schatting van de vertraging die te verwachten is. SEOLinker verplicht zich ertoe om alles in het werk te stellen om de gevolgen van de overmachtssituatie te minimaliseren en de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk te hervatten zodra de situatie dat toelaat.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

SEOLinker waardeert en beschermt intellectueel eigendom, zowel dat van ons als van onze klanten en licentiegevers. De diensten, processen, methodologieën, en alle gerelateerde materialen, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, software, en audiovisuele content, die door SEOLinker worden geleverd of gebruikt in de uitvoering van onze diensten, zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten.

Behoud van rechten: Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsmerken, patenten, en ontwerprechten, gerelateerd aan de diensten van SEOLinker en de gebruikte of gecreëerde materialen tijdens de uitvoering van de dienstverlening, blijven uitsluitend eigendom van SEOLinker of de respectieve licentiegevers. Geen enkel deel van de overeenkomst impliceert een overdracht van deze rechten aan de klant of derden.

Gebruiksrechten: Klanten krijgen een beperkt, niet-exclusief, en niet-overdraagbaar recht om de geleverde diensten en gerelateerde materialen te gebruiken, uitsluitend voor de doeleinden zoals overeengekomen in de overeenkomst. Het is klanten niet toegestaan om enige content, tools, of processen te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verkopen, of op andere wijze te gebruiken buiten de scope van de overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEOLinker.

Bescherming van intellectueel eigendom: Klanten dienen de intellectuele eigendomsrechten van SEOLinker en zijn licentiegevers te respecteren en zullen zich onthouden van elke handeling die deze rechten kan schaden of in gevaar kan brengen. Bij twijfel over de reikwijdte van de verleende gebruiksrechten, wordt de klant aangemoedigd om contact op te nemen met SEOLinker voor verduidelijking.

Artikel 12 - Klachtenprocedure

Bij SEOLinker streven we ernaar om diensten van de hoogste kwaliteit te leveren en optimale klanttevredenheid te garanderen. Echter, wij erkennen dat er situaties kunnen ontstaan waarin u als klant niet volledig tevreden bent met de uitvoering van onze overeenkomst. In dergelijke gevallen hebben wij een duidelijke en toegankelijke klachtenprocedure ingesteld.

Indien u een klacht heeft over onze diensten of de wijze waarop deze zijn geleverd, moedigen wij u aan om deze klacht zo snel mogelijk bij ons in te dienen, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontdekken van de gebreken waarop de klacht betrekking heeft. Uw klacht dient een duidelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat wij in staat zijn om een adequaat onderzoek in te stellen en een passende oplossing te bieden.

U kunt uw klacht indienen via de contactgegevens die op onze website worden vermeld. Wij garanderen dat elke klacht serieus wordt genomen en streven ernaar om binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie te geven. In onze reactie zullen wij de resultaten van ons onderzoek uiteenzetten en aangeven hoe wij voornemens zijn om de klacht op te lossen.

Mocht de afhandeling van uw klacht meer tijd vergen dan initieel geanticipeerd, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen u een volledige reactie kunt verwachten. Ons doel is om elke klacht naar tevredenheid op te lossen en om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

De overeenkomsten die tussen u en SEOLinker worden gesloten, zijn onderhevig aan het Nederlands recht. Dit houdt in dat zowel de interpretatie als de uitvoering van deze overeenkomst wordt beheerst door de wetgeving van Nederland.

In het geval van juridische geschillen omtrent de interpretatie, geldigheid, uitvoering of beëindiging van onze overeenkomst, streven wij er in de eerste instantie naar om samen met u tot een minnelijke oplossing te komen. Mocht dit echter niet leiden tot een bevredigende oplossing voor beide partijen, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

De keuze voor het Nederlands recht als toepasselijk recht en de bevoegdheid van Nederlandse rechters om geschillen te beslechten, biedt zowel voor u als voor ons duidelijkheid en zekerheid over de juridische kaders waarbinnen onze overeenkomst wordt gesloten en uitgevoerd. Wij geloven dat dit bijdraagt aan een transparante en eerlijke basis voor onze samenwerking.